Kursplan för

Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning
Energy, Air Movements and Moisture at Rebuilding and Administration

VBFN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge fördjupad kunskap om energi-, fukt-, kvalitets- och miljöfrågor och tillförlitlighet hos befintliga byggnader, dess delar och system under förvaltningsskedet, samt vid projektering och produktion vid ombyggnader så att de på lång sikt ska var beständiga mot fukt, ha låga driftkostnader, ett gott inomhusklimat och uppfylla framtida klimatmål.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningstillfällena. Godkänd skriftlig tentamen. Tentamen kommer att innehålla frågor från föreläsningarna. För godkänt på kursen krävs även att projektuppgifter, laborationer och datorövning är godkända. Kvaliteten på projektuppgifterna kan påverka slutbetyget.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0214. Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig projektuppgift

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBFF01 Energieffektivitet och innemiljö.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBF045

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Birgitta Nordquist, Birgitta.Nordquist@hvac.lth.se
Kursansvarig: Lars-Erik Harderup, lars-erik.harderup@byggtek.lth.se
Hemsida: https://liveatlund.lu.se