Kursplan för

Bygglogistik och inköp
Construction Logistics and Purchasing

VBEN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens målsättning är att ge studenterna en grundläggande förståelse för byggandets logistik både internt på arbetsplatsen och externt avseende leveranser av material och utrustning. Resursförsörjning, planering av arbetsplatsen, inköp av material och underentreprenörer, påverkan från olika produktionssystem samt samt koppling till arbetsmiljö är viktiga moment i kursen. Utöver detta ska studenterna även ges grundläggande förståelse för terminologi inom logistiken avseende bland annat materialförsörjning i hela byggprocessens värdekedja och totalkostnadsanalyser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar bygglogistik med inriktning på byggverksamheten. Områden som behandlas är planering av byggverksamhet, produktionsplanering, planering av byggarbetsplatsen (resursförsörjning, arbetsplatsdisposition, leveransplaner, planering av maskiner och hjälpmedel, avfallshantering, lagerhantering, fuktsäkerhet). Vidare hanteras byggandets försörjningskedjor från tillverkning till färdig montering i byggnaden/anläggningen. Vidare ska även olika produktionsmetoder och produktionssystem studeras och hur val av dessa kan påverka byggandets logistik. Kopplat till detta kommer byggandets inköpsprocesser att tas upp och analyseras sant deras strategiska betydelse och koppling till etiska förhållningssätt och socialt ansvarstagande.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Betyg baseras på skriftlig tentamen. Utöver detta krävs godkänt projektarbete samt godkänd redovisning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MTTN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se