Kursplan för

Modellbaserad projektering
Model Based Design

VBEF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge praktiska färdigheter i modellbaserad projektering och därtill associerade presentationstekniker för designprocessens tidiga skeden. Teorin ska ge insikter om hur arkitektens objektmodeller organiseras för att stödja bygginformationsmodellering (BIM) och visualisering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ges på distans över Internet. Den bygger på genomförande, inlämning och bedömning av tolv övningsuppgifter. Genom att lösa uppgifterna kan studenten visa prov på sin förmåga enligt kraven ovan, exempelvis genom:

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 100 % godkända övningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Andra årskursen Byggteknik med arkitektur
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 20 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ADP600

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges på distans över Internet.