Kursplan för

Projektledning
Project Management

VBEF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Valfri för: RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper i projektledning, projektstyrning och projektorganisation. På projektnivå skall kursen ge en förståelse för ledning av projekt, formulering av projektmål samt planering, uutförande, uppföljning och utvärdering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar och övningar. Föreläsningarna innehåller bl a genomgångar inför övningarna till genomförda projektuppgifter. Denna del avslutas med en dugga. I kursen påbörjas också ett arbete med ett tillämpningsprojekt. Projektarbetet bedrivs i mindre grupper. Kursen avslutas med dugga, skriftlig inlämning och muntlig projektredovisning.

I kursen behandlas datorstöd och hjälpmedel för att hantera de ovan nämnda kunskapsområdena.

I ett projektexempel skall studenterna visa att de kan tillämpa projektledning i ett konkret projekt. Tyngdpunkten i detta moment är att se på helheten i projektet. Ett viktigt inslag är att studenterna skall kunna redovisa och motivera sina förslag i form av en projektledningsplan.

Studenterna ska även lämna in   projektdagok.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Betyget baseras på tentamen, inlämningsuppgifter, seminarier och andra kompletterande dokument, t ex projektdagbok. Samtliga inlämningsuppgifter, seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Slutbetyg består av tentamen resultatet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBE110

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Radhlinah Aulin, radhlinah.aulin@construction.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Obligatoriska moment i kursen kan förekomma. Vissa moment i kursen kan ges på engelska.