Kursplan för

Energi och miljö i hållbar utveckling
Energy and the Environment in Sustainable Development

MVKF01, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M3, MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att skapa bred förståelse för en samhällelig strävan efter långsiktigt hållbara lösningar när det gäller resursanvändning. Ge insikter i energi- och produktionssystems omgivningspåverkan och de tekniska möjligheterna till förbättring utifrån miljömässigt hållbara helhetsperspektiv. Problematiken sveper från den enskilda människans livsmiljö till globala miljö- och säkerhetsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande kunskaper:

Hållbarhet, planetära gränser, miljömål, ekologiskt fotavtryck, konsumtion.

Energiomvandling, elproduktion, förnybar energi, energisystemet och dess miljöproblem.

Transporter, förbränningsmotorer, elfordon, fordonsteknik, förnybara bränslen, transporternas miljöproblem.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker både individuellt (test på kurslitteratur och föreläsningar) och i arbetsgrupper (godkänd gruppuppgift). Samtliga övningsmoment måste vara godkända före den obligatoriska skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Jens Klingmann, jens.klingmann@energy.lth.se
Lärare: Martin Tunér, martin.tuner@energy.lth.se
Kursansvarig: Universitetslektor Marcus Thern, marcus.thern@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Föreläsningar fördjupas med litteratur och prov. Grupparbete innehåller element av skriftlig presentation och kritisk kamratgranskning.