Kursplan för

Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt
Senior Project in Food and Packaging Innovation

MTTN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2018-03-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsprodukt- och förpackningsutveckling.
Obligatorisk för: MFIPDES2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att hjälpa deltagarna få en fördjupad förståelse för hur livsmedels- och förpackningsinnovationer skapas – från identifiering av kundinsikter, via idégenerering, till utvärdering av konceptuella prototyper. Kursen baseras på en generisk process för designtänkande och inkluderar föreläsningar och övningar relaterat till teorier om designprocesser och -metoder inom temat livsmedels- och förpackningsinnovation. Genom behovsmotiverade projekt, med stöd från coacher, kommer kursdeltagarna att spendera större delen av kursen med att skapa konceptuella lösningsförslag och utvärdera dessa med avseende på tre överlappande kriterier; användarnytta, teknisk genomförbarhet, samt kommersiell gångbarhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Större delen av kursen är vikt åt projektarbete, vilket ger deltagarna möjlighet att arbeta i grupper och därigenom uppleva en systematisk designprocess inom ramen för livsmedels- och förpackningsinnovation. Kurstillfällena inkluderar en blandning av föreläsningar och praktiska övningar relaterat till metoder, verktyg och strategier för livsmedels- och förpackningsinnovation. Gästföreläsare från livsmedels- och förpackningsindustrierna bidrar med insikter i verkliga fall och grupperna får tillgång till coacher som är aktiva forskare inom design- och innovationsmetodik. Tekniker för kollegial utvärdering (peer review) och gruppcoachning (feedforward) används genom kursen för att säkerställa kritisk reflektion avseende såväl processer som resultat.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av två delar: 1) Grupparbete med skriven rapport samt muntlig presentation. 2) individuellt arbete med skriven rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Annika Olsson, annika.olsson@plog.lth.se
Lärare: Karla-Marie Batingan Paredes, karla_marie.batingan_paredes@design.lth.se
Hemsida: http://www.plog.lth.se/education/master-courses/