Kursplan för

Global produktrealisering
International Product Realisation

MMTN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: I5-pr, M5-prr
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall stärka förståelsen för att driva produktion under olika kulturella, ekonomiska och tekniska förutsättningar. Kunskapen skall stärkas avseende teknisk analys och ekonomisk bedömning i samband med offerter och prissättning för tillverkning av produkter med höga toleranskrav, särskilt utvecklade i avancerade och svårbearbetade material. Vidare skall kunskapen och förståelsen för lokaliseringsbeslut av produktion göras starkare.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är moduluppbyggd och innefattar:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig hemtentamen med eventuell muntlig komplettering, obligatoriska inlämningsuppgifter och rapporter (skriftliga, i vissa fall även muntliga redovisningar). Obligatoriska gästföreläsningar. Obligatoriska nationella och internationella studiebesök.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Studenter med godkänt resultat i kurserna MMTN05 Tillverkningssystem FK och MMT220 Skärande bearbetning FK prioriteras. I övrigt relevanta kurser för specialiseringen och erhållna poäng inom programmet.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@iprod.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller ett antal studiebesök. Samtliga studiebesök är obligatoriska. Ett av studiebesöken sker internationellt och sträcker sig över flera dygn.