Kursplan för

Projekt - Maskinkonstruktion
Project - Machine Design

MMKN65, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är att ge en fördjupad kunskap inom ett specialområde. För utländska studenter ges möjlighet att kombinera kursmoment från olika grundutbildningskurser, för att därigenom täcka in kurser som man annars inte kunnat delta i.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk och/eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupad sina kunskaper. Projektet kan exempelvis utgöra en förstudie till ett examensarbete eller del av utvecklingsprojekt. För utländska studenter kan kombination av kursmoment från olika grundutbildningskurser förekomma.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kunskaperna redovisas i en rapport, vilken bedöms av examinator. För projekt som är knutna till pågående forskning eller industrin, kan också krav på muntlig föredragning ställas.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Per-Erik Andersson, per-erik.andersson@design.lth.se
Lärare: Per Kristav, per.kristav@design.lth.se
Lärare: Katarina Elner-Haglund, katarina.elner-haglund@design.lth.se
Lärare: Olaf Diegel, olaf.diegel@design.lth.se
Lärare: Damien Motte, damien.motte@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/