Kursplan för

Produktinnovation
Product Innovation

MMKN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, I4, M4-pu, MD5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse och kunskaper om strategier, begrepp och metodik avseende produktinnovationsprocessen och i denna ingående delprocesser, huvudsakligen produktförnyelse och produktutveckling. Primärt berörs strategiska delar av utvecklingsarbetet, dvs. produktförnyelse inkluderande upprättande av ett produktförnyelseprogram (produktplan över framtagna produktförslag). Avseende produktutvecklingsprocessen, så kommer denna att belysas i ett djupare och mera omfattande perspektiv än som var fallet inom ramen för grundläggande utveckling- och designkurser, det vill säga, Utvecklingsmetodik, Designmetodik och Medicinteknisk design. Speciellt kommer metoder för hållbar produktutveckling undervisas, etablerade metoder för produktutvecklingsprocessen kommer att kritiskt belysas mot senaste forskningsrön, samtidigt som även processens senare faser, som inte ingick i de grundläggande kurserna, kommer att belysas. Kursdeltagarna kommer att kunna kritiskt reflektera över och, om så krävs, också kunna föreslå förbättringar av existerande produktinnovationsprocessmodeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen för framtagning av produkter, produktinnovationsprocessen, inleds kursen direkt med att indela kursdeltagana i grupper (team) inför det industriella utvecklingsprojektet. Parallellt med projektarbetet introduceras produktförnyelseprocessen (en för små och medelstora företags specifik process som i stort motsvarar den traditionella produktplaneringsprocessen). Inom ramen för denna process genomgås hur företaget, utifrån en från affärsmålet och på marknadsanalys härledd produktpolitik, tar fram en för företagets övergripande mål lämpligt avpassad projektportfölj av utvecklingsprojekt. I efterföljande del av kursen behandlas produktutvecklingsprocessen med tyngdpunkt på den inledande princip- eller, alternativt, konceptutvecklingsfasen, men också innefattande dess övriga faser om så är aktuellt. Notera, att genomförandet av produktutvecklingsdelen av projektet i normalfallet blir mycket övergripande och fokuserar i första hand på produktlösningen som sådan och inte, som i kursen Utvecklingsmetodik, på processen. I den avslutande delen av kursen fördjupar sig i kursdeltagarna i ett antal redovisade metoder och verktyg (särskilt inom hållbar produktutveckling) med hjälp av de senaste forskningsrönen inom området.
Projektet består med andra ord av två delar: produktförnyelse- och produktutvecklingsprojekt. I den andra delen av projektet, omfattande dels konceptutveckling men även innefattande inslag från efterföljande faser såsom framtagning av produktarkitektur och detaljutformning, utgör en direkt fortsättning av utvecklingsarbetet på ett i produktförnyelsedelen framtaget produktförslag. Projektarbetet redovisas skriftligen i form av en för respektive grupp gemensam rapport och även muntligen av hela gruppen vid en för alla grupper gemensam presentation inför medverkande företag. Arbetet i projektet utförs av grupper (team) om 4-6 teknologer per grupp.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: En obligatorisk projektuppgift, i form av ett industriellt utvecklingsprojekt, ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 4-6 studenter per grupp. Till detta tillkommer ett antal individuella icke-obligatoriska inlämningsuppgifter. Alla gruppmedlemmar erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Till detta läggs till poängen från de individuella icke-obligatoriska inlämningsuppgifterna. De individuella inlämningsuppgifterna utgör inte mer än 10% av slutbetyget. Slutbetyget baseras på erhållna poäng från godkänt projektresultat och från inlämningsuppgifterna och ges enligt följande: 50-67 poäng ger slutbetyget 3; 68-84 poäng ger slutbetyget 4; 85-100 poäng ger slutbetyget 5.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Damien Motte, damien.motte@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/courses/