Kursplan för

Servicerobotik
Service Robotics

MMKN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, E4, M4-me, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i servicerobotik och exemplifiera detta med experimentella arbeten som visar på dess uppbyggnad och tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna värdera designalternativ för det valda projekts ämne med hänsyn tagen till tillämpningsområde och till systemets interaktion med omvärlden.

Kursinnehåll

Kursen består av en del med praktiskt inriktade projektuppgifter och en teoretisk del. Föreläsningar kommer att förklara grunderna i ämnesområdet. Den teoretiska delen mynnar ut i en litteraturstudie där man gruppvis väljer ett av ett antal relevanta ämnesområden med muntlig och skriftlig redovisning. Exempel på ämnen för litteraturstudie kan vara en behandling av service robotar med fokus på  artificiell intelligens, mobilitet, människa-robot interaktion, mm.

Den praktiska delen består av ett projekt i ett eller flera av de ovan nämnda områden.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Varje student redovisar sina resultat från definierade projektarbeten i kursen i form av rapport, modeller och experimentellt arbete i anslutning till respektive projekt. Dessa utförs som regel i grupper om två studenter i varje grupp. Resultatet från varje projekt betygssätts och slutbetyget beräknas som ett viktat medelvärde av dessa. Omexamination sker i samråd med kursledare genom kompletterande arbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMT200

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Examinator: Olaf Diegel, olaf.diegel@design.lth.se
Kursansvarig: Hector Caltenco, hector.caltenco@certec.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/