Kursplan för

Entreprenörskap
Entrepreneurship

MIOA05, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2018-03-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik. Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Alternativobligatorisk för: I1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en allmän översikt över ämnesområdet entreprenörskap samt relatera dessa kunskaper till ämnesområdet industriell ekonomi. Kursen syftar även till att studenten skall utveckla ett affärsskapande och innovationsdrivande förhållningssätt i sin yrkesroll som ingenjör vilket öppnar upp intresse och nyfikenhet för fortsatt entreprenörskap under karriären.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

redogöra  översiktligt för vad som kännetecknar entreprenörskap och vilken roll entreprenörskapet spelar för ekonomisk tillväxt och  företagsutveckling.

få insikt i entreprenörens komplexa utmaningar vilka omfattar såväl teknologiska, affärsmässiga som finansiella aspekter.

relatera och identifiera sig med en entreprenöriell person.

beskriva grundläggande entreprenöriella begrepp och modeller.

utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i populärvetenskaplig artikel format.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

tillämpa entreprenöriella begrepp i verklighetsnära situationer.

skriftligen författa en populärvetenskaplig artikel samt muntligen diskutera och argumentera innehållet i artikeln.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa insikt i entreprenörens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och deras ansvar för hur deras affärsidéer, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljö aspekter påverkar omvärlden.
Kursinnehåll

Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment kopplat till entreprenörskap, företagsetablering och utveckling. Studenterna tillämpar ekonomiska begrepp och modeller för att förstå och beskriva hur dessa gestaltas i en entreprenöriell situation. Kontakt med entreprenörer skapar nya förebilder och insikter ges för de entreprenöriella villkoren och drivkrafterna. Studenterna introduceras i informations insamling, användning av databaser, utformning av intervjuformulär och genomför intervjuer. Introduktion till utformning av en populärvetenskaplig artikel och dess formalia ges i kursen. 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Entreprenörskapsporträttet genomförs som en skriftlig populärvetenskaplig artikel, vilken även presenteras muntligt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIOA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mona Becker, mona.becker@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se/