Kursplan för

Organisk kemi - teori
Organic Chemistry - Theory

KOKN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2018-03-21

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-l, K4-m, K4-l, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska kunskaper i syntetisk organisk kemi samt kunskaper i fysikalisk organisk kemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen omfattar fördjupad förståelse för grundläggande organiska reaktioner med tonvikt på reaktionstypernas kemo-, regio- och diastereoselektivitet. Struktur och reaktivitet för organiska föreningar analyseras utifrån en fördjupad förståelse av stereokemi och kemisk bindning. I kursen fokuseras på ett mekanistiskt tänkande för att förstå utfallet av reaktioner och för att förstärka detta analyseras reaktionerna ofta i orbitaltermer.  Utifrån grundläggande principer för reaktivitet och selektivitet designas syntesvägar för enkla kolföreningar.

Genom hela kursen betonas förmågan att muntligt kunna presentera organiska reaktioner för andra studenter.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOK020, KOK021, KOK090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bitr. universitetslektor Daniel Strand, daniel.strand@chem.lu.se
Övrig information: Samläser teoridelen med kurs KEMB21 som ges vid Naturvetenskapliga fakulteten.