Kursplan för

Livsmedelsteknik
Food Engineering

KLGN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2018-03-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: MLIV1
Valfri för: B4-lm, K5-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper inom värme och masstransport för enhetsoperationer för livsmedelsproduktion

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Beskriva och diskutera produktion av livsmedel utifrån enhetsoperationer.

Tillämpa principerna för transportfenomen samt mass- och energibalanser för att analysera och utforma livsmedelsprocesser.

Ha grundläggande kunskaper om värmebehandling och andra vanligen förekommande enhetsoperation inom livsmedelsindustrin.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna utvärdera material- och energibalanser för olika typer av processutrustningen.

Kunna uppskatta eller mäta relevanta termiska och fysikaliska egenskaper för livsmedelstekniska processer och utrustning.

Kunna beräkna icke stationär värmeöverföring i livsmedelsprodukter.

Kunna utföra processberäkningar avseende värme och massbalanser, med hänsyn till mikrobiella och kemiska kvalitetsparametrar.

Kunna beräkna frysninghastighet i livsmedelsprodukter givet kända egenskaper på livsmedel och frysutrustning.

Kunna modellera torkning av livsmedels  med hjälp av material- och energibalanser i samband med fuktmätningsdiagram.

Utföra oberoende litteraturssökningar och sammanställa information.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Har grundläggande kunskaper i säkerhetsfrågor som rör livsmedelsförädling.

Kunna kritiskt utvärdera data.

Kursinnehåll

Skattning av termiska egenskaper, översyn av värmeöverförings fundamenta, värmeöverföringskoefficienter, icke-stationär värme- och massöverföring, termisk konserverings processer, frysning och kylning, psykrometri och vattenaktivitet, uttorkning och torkning, enhetsoperationer och kompletterande processer. Föreläsningar, seminarier, och en del praktiskt arbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter, laborationer och tentamen. Slutbetygets TH-skala baseras på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Håkansson, andreas.hakansson@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se