Kursplan för

Probiotika
Probiotics

KLGN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2018-03-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1
Valfri för: B4-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en beskrivning av magtarm-kanalens bakterieflora och hur bakterier associerade till människan kan påverka hälsan, hur man genom tillförsel av specifika utvalda bakterier kan påverka sjukdomstillstånd och hälsostatus samt hur probiotiska livsmedel industriellt kan utformas (probiotisk design).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Följande delmoment behandlas i kursen: Basal biologisk problemlösning, bakteriesystematik och metoder att klassificera och identifiera bakterier; tarmhälsans betydelse för individen, tarmflorans sammansättning och ekologi; effekter av probiotika på sjukdoms- och hälsostatus; immunologiska och genomiska aspekter på probiotika; probiotiska verkningsmekanismer; probiotikas interaktion med kostfaktorer som t.ex. kostfibrer och antioxidanter; design av probiotiska livsmedel; patentsökning; livsmedelshygieniska och säkerhetsaspekter på probiotika.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Gruppdiskussioner, skriftlig tentamen, muntlig och skriftlig laborationsredovisning. Betyget baseras på skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KMBA01/KMB060 Mikrobiologi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KLG070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Åsa Håkansson, asa.hakansson@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se