Kursplan för

Grön kemi och bioteknik
Green Chemistry and Biotechnology

KBTF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2018-03-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Obligatorisk för: MBIO1
Alternativobligatorisk för: MLIV1
Valfri för: B4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Vad är "Grön Kemi" och Gröna kemikalier? Är dessa verkligen mer miljövänliga? Kan bioteknik utnyttjas/ utvecklas för mer miljövänliga processer och produkter?

Denna kurs behandlar dessa frågor och ger information om produktion och användning av kemikalier ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kunskap förmedlas om "Grön kemi" och dess principer, och exempel på användning.

Fokus ligger på bioteknikens roll i skapandet av miljövänliga processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- förstå principerna för "Grön kemi"

- ha kunskap om bioteknikens potential inom området "Grön kemi"

- ha insikt om effekter av kemikalier/ kemiska processer på miljön

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- överblicka och sammanfatta ett utvalt område inom grön kemi i en skriven rapport.

- presentera ett ämne inom grön kemi muntligt och med hjälp av relevanta bilder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna analysera och presentera slutsatser från skrivet material inom området.

- kunna formulera frågeställningar/frågor inom grön kemi-området.

Kursinnehåll

Kursen kommer att bestå av föreläsningar, en litteraturstudie med seminarium, och en inlämningsuppgift.

Föreläsningsteman:

Grön kemi – koncept och principer, Regler och rekomendationer för kemikalier, Processer med "grön" inriktning inom kemi /bioteknik, Råvaror, Avfallshantering, Katalys /Biokatalys, Lösningsmedelsval, Industriell (”vit”) bioteknik, Bioraffinaderi processer / Greenchem-programmet, Biobaserad produktion av energibärare, Processutvärdering (LCA)/Produktutvärdering (bionedbrytbarhet/tox.analys), Kemi och hållbar utveckling

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Närvaro under föreläsningar (minst 50 %). Skriftlig tentamen, muntligen redovisad litteraturuppgift, samt skriftlig inlämningsuppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBTF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Eva Nordberg-Karlsson, Eva.Nordberg_Karlsson@biotek.lu.se
Kursansvarig: Javier Linares-Pastén, javier.linares-pasten@biotek.lu.se
Kursansvarig: Docent Sang-Hyun Pyo, sang-hyun.pyo@biotek.lu.se
Hemsida: http://www.biotek.lu.se/