Kursplan för

Biokemi
Biochemistry

KBKA10, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2018-03-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i biokemi, speciellt inom områdena proteinkemi, enzymologi och metabolism. Kursen ska också ge basala färdigheter inom biokemisk laborationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs även en laborationsrapport av enklare typ.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Biokemi, teori.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Olika metoder för proteinupprening och proteinkarakterisering. Exempel på specifika enzymmekanismer. Kolhydrater i biologiska system. Grundläggande begrepp för förståelse av metabolismen. Energimetabolismens tre steg. Metabolismen för kolhydrater, fetter och proteiner. Regleringen av metabolismen genom olika metoder. Mekanismer för hur hormoner kan påverka cellfunktionen. Elektrontransport och dess koppling till ATP-syntes. Syntes av biomolekyler.
Kod: 0217. Benämning: Biokemi, laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Laborationen omfattar upprening av genmodifierat laktatdehydrogenas från E. coli.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBK010, KBK020, KBK011

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Professor Leif Bülow, Leif.Bulow@tbiokem.lth.se
Kursansvarig: Nélida Leiva Eriksson , nelida_leiva.eriksson@tbiokem.lth.se
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/utbildning/biokemi-75-hp/