Kursplan för

Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design
Degree Project for Master of Fine Arts in Design

IDEM05, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Fakultetsstyrelsen
Beslutsdatum: 2015-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign. Fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen.
Obligatorisk för: MID2

Syfte

Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap som krävs för att självständigt arbeta som industridesigner på masternivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det ska genomföras enskilt eller i grupp om två personer.

I examensarbetet ingår följande examinationsunderlag

Projektdokumentation ska beskriva examensarbetet och dess resultat. Om arbetet gjorts i grupp ska det framgå vad var och en bidragit med.

Projektdokumentationen skall vara tillgänglig i en färdig version minst två veckor innan seminariet som får äga rum under den tid som infaller från och med den 15 augusti till och med måndagen i midsommarveckan med undantag för tiden mellan den 22 december och 6 januari.

Vid opposition ska examensarbetaren granska projektdokumentationen för ett annat examensarbete och opponera på denna då den presenteras vid ett seminarium. Oppositionen dokumenteras skriftligt inför seminariet. Det kan finnas mer än en opponent på samma examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Examinationsunderlaget ska visa att studenten uppnått kursmålen. För att ett examensarbete ska bedömas som godkänt, ska samtliga delar i examinationsunderlaget vara godkända inom 15 månader, om inte särskilda skäl föreligger. Projektdokumentationen är offentlig och examinationen får inte baseras på sekretessbelagd information.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Dispens från ovan angivna krav kan endast lämnas av utbildningsnämnden och endast om det finns synnerliga skäl.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Examinator ska vara utsedd av prefekten.
Övrig information: Till varje examensarbete ska en eller flera handledare utses. Minst en handledare (huvudhandledare) ska vara anställd vid Lunds universitet. Utöver huvudhandledare kan biträdande handledare utses. Handledarna bistår examensarbetaren med kontinuerlig handledning vilken bland annat ska syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen om 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 15 månader.

Anmälan till examensarbete skall lämnas till Industridesignskolans kontor innan arbetet påbörjas. Tjänsteman kontrollerar att kravet för att påbörja arbetet är uppfyllt. När examinator och handledare godkänt examensarbetsuppgiften och examinator kontrollerat att studenten har tillräckliga kunskaper för ämnet, lämnas anmälan tillbaka till tjänstemannen för kursregistrering.

Studenten ansvarar för att registrera sitt godkända arbete i LUP student papers. Examensarbetet godkänns därefter i LUP av institutionen. Institutionen skall arkivera projektdokumentationen samt se till att ett exemplar av densamma, försett med ISRN-nummer lämnas till biblioteket för arkitektur och design för katalogisering och arkivering.

En handbok för kursens genomförande hämtas på http://www.industridesign.lth.se/id-masters/structure-theme/curriculum/.