Kursplan för

Introduktion
Introduction

IDEF25, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2018-03-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

- Göra studenterna bekanta med varandra, lärarna och personalen och utbildningsresurserna samt med de särskilda möjligheter som det medför att studera vid en fullständig fakultet.

- Introducera de tre ämnesområden som ska studeras: 1. Form & teknologi, 2. Livsstil & beteende och 3. Människan & naturen.

- Väcka studenternas medvetande om förhållandet mellan de tre ämnesområdena och deras betydelse för industriell design.

- Utveckla studenternas förståelse för att miljömässig hållbarhet såväl som moraliska och etiska faktorer måste ingå i förutsättningarna för varje projekt inom industriell design.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Visa förståelse av de tre allmänna ämnesområdena i relation till professionell industriell design
• Visa förmåga att planera och arbeta enskilt såväl som i ett litet arbetslag

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• reflektera över och ifrågasätta den framtida yrkesrollen som industridesigner.

• reflektera över det kulturella uppdraget, designers etiska ansvar och en hållbar samhällsutveckling.

Kursinnehåll

- Kursen inleds med en repetition av designmetodik, vilket ger en översikt över de metoder och processer som används för att strukturera, analysera, sammanställa, värdera och dokumentera designprocesser.

Denna följs av en workshop. Workshopen kommer att fokusera på utvecklandet av form, alternativ, varianter och utvärderingen och dokumentationen av dessa.

- De tre generella ämnena kommer att introduceras genom ett antal små projekt och/eller workshops.

- Studenterna ska utveckla en produkt eller en tjänst eller skriva en uppsats inom ämnesområdet. 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80% närvaro, genomförande av projekt enligt lärares anvisningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar enskilt och i grupp. Studenterna väntas bidra aktivt till utformningen av sin masterutbildning genom att bestämma sina mål samt formulera sina syften med utbildningen och sina möjliga handlingsvägar.