Kursplan för

Inspirationskurs i industridesign, del 2:2
Inspiring Introduction to Industrial Design, Part 2 of 2

IDEB01, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2018-03-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenterna till deras framtida yrkesutövning. Huvudfokus ligger på olika aspekter av designyrket. Ledande designer, konstnärer, forskare, kulturpersonligheter, m.fl., medverkar som gästföreläsare. De presenterar sitt arbete och utbyter tankar och reflektioner med studenterna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Vara medveten om de olika roller som industridesignyrket har att erbjuda. Känna till det framtida yrkets relationer till närliggande områden.

- Kunna skilja på de olika rollerna som finns inom designområdet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten i både verbal och skriftlig form kunna:
- Formulera och stå för sina egna åsikter om design i allmänhet och industridesign i synnerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Reflektera över och ifrågasätta den egna framtida yrkesrollen som industridesigner.
• Formulera en egen vision i förhållande till sin framtida yrkesutövning.

• reflektera över det kulturella uppdraget, designers etiska ansvar och en hållbar samhällsutveckling.

Kursinnehåll

Undervisningsform:
Kursen består i huvudsak av gästföreläsningar samt eventuella studiebesök och workshops. Föreläsningarna följs av diskussioner med studenterna om aktuella frågeställningar som berör design i allmänhet och industridesign i synnerhet, ex. utbildning, yrkes- utövande och roll, framtid, osv.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80 % närvaro, gruppuppgifter, individuell skriftlig essä samt slutseminarium.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE015

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Despina Christoforidou, despina.christoforidou@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se/
Övrig information: Undervisningsform: Kursen består i huvudsak av gästföreläsningar samt enstaka studiebesök och workshops.