Kursplan för

2D-tekniker
2D Techniques

IDEA05, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2018-03-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

2D-ritningar och -illustrationer är en nödvändig del av många industridesignprocesser. Efter slutförd kurs ska studenterna på ett självsäkert sätt med hjälp av mjukvara kunna omvandla sina designidéer till 2D-ritningar och -illustrationer.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Utveckla grundläggande förståelse av elementär 2D-ritningar och -illustrationer genom inlärning och övning av vedertagna arbetsflöden för sådant arbete.

- Behärskning av användargränssnitt i mjukvara, dvs menyer, fönster och snabbkommandon mm.
- Principer för ritning och illustration med Cartesian- och Bézier-geometri genom punkter, linjer, kurvor och slutna former (postscript-baserad illustration) samt bild-justering, retuschering och illustration med hjälp av pixlar (rastergrafikbaserad illustration)
- Illustration med visuell plasticitet genom glansdagrar, skuggor, skuggning och realistiska texturer
- Arbete med enklare typografiska verktyg
- Interaktion mellan postscript- och rastergrafikbaserade illustrationer
- Storlek och format på input och output av bilder för användning i annan mjukvara vid presentation och utskrift från skärm eller on-line
- Skapande och manipulering av PDF-filer
- Organisering av komplexa projekt i skikt
- Grundläggande laser- och vattenskärning av 2D-data

Kursinnehåll

Kursen består av gruppföreläsningar kompletterade med individuell handledning och hemuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80 % närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på dokumentation av individuella inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNS100

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Hopf, andreas.hopf@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Kursen består av föreläsningar och individuell datorhandledning.