Kursplan för

Designerns verktyg
Tools for a Designer

IDEA02, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2018-03-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign. Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att träna de väsentliga teknikerna för designprocessen samt förmågan att kunna presentera ett designkoncept.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

vara lyhörd för adekvat precisionsnivå och uppmärksamheten på detaljer.

reflektera över det kulturella uppdraget, designers etiska ansvar och en hållbar samhällsutveckling.

 

Kursinnehåll

Kursen startar med en introduktion av verkstadens möjligheter och restriktioner, vilken syftar till att studenten på sikt ska kunna arbeta mer och mer självständigt med verkstadens maskinpark.

Skiss- och ritteknik introduceras och övas.

Träningen i verkstadsteknik utökas med tekniker speciella för modellbyggeri. Grafisk formgivning introduceras och tränas med inriktning på produktgrafik.

En form-evolutionsworkshop är integrerad i kursen med målet att introducera ollka metoder för att generera tredimensionella former.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av inlämning av övningsuppgifter. Slutbetyget på kursen utgörs av en sammanvägning av samtliga inlämningsuppgifter. För betyget 3 krävs godkänt på alla uppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Designerns verktyg, del 1.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande i verkstadsintroduktion. Skriftlig tentamen i ritteknik. Övningsuppgifter i ritteknik och skissteknik. Examinationen sker enskilt i form av inlämning av övningsuppgifter. För betyget Godkänt krävs godkänt på alla uppgifter. Delmomentet omfattar: Introduktion av verkstadens möjligheter och restriktioner, skiss- och ritteknik introduceras.
Kod: 0215. Benämning: Designerns verktyg, del 2.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av inlämning av modell och övningsuppgifter. För betyget 3 krävs godkänt på alla uppgifter. Delmomentet omfattar: Skissteknik, tekniker för modellbyggande, grafisk formgivning med inriktning på produktgrafik och en workshop i form-evolutions.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA35, IDEA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Efter översiktliga teori- och kunskapsgenomgångar bygger kursen på att studenten under handledning själv tränar olika arbetsmoment.