Kursplan för

Internationell projektkurs - matematisk modellering
International Project Course - Mathematical Modelling

FMAN50, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: Pi3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Erhålla förståelse av modelleringsprocessen för ett givet matematiskt modelleringsprojekt i samarbete med andra studenter och förvärva nödvändiga kunskaper för att genomföra ett projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Inhämta relevant kunskap och förståelse för att lösa ett givet matematiskt modelleringsprojekt.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ett matematiskt modelleringsproblem.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Motsvarande de 6 första terminerna på Teknisk Matematik.
Begränsat antal platser: 4
Urvalskriterier: 1. Studenten tillhör årskurs 3. 2. Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. 3. Erhållna betyg på kurser inom programmet där slutbetyg har erhållits.
Kursen överlappar följande kurser: FMSN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Niels Christian Overgaard, niels_christian.overgaard@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/intproj/
Övrig information: Projekt med studenter från olika universitet i Europa inom ECMI-modelling week. ECMI står för European Consortium for Mathematics in Industry, se http://www.ecmiindmath.org. ECMI-modeling week äger rum i augusti vid något ECMI-universitet.