Kursplan för

Projekt i tillämpad matematik
Project in Applied Mathematics

FMAN40, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4-bg, E4, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är dels att komplettera någon av kurserna i tillämpad matematik med ett projekt och dels att ge träning i muntlig och skriftlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

i detalj kunna redogöra för matematiken inom det valda projektet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En fördjupning i form av ett mindre projekt av till exempel någon av kurserna Bildanalys, Datorseende och Medicinsk bildanalys.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkänt på projektrapport och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp om två. Opponering på annans rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Beroende på projektets inriktning.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA175, FMA272

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/applmathproj/