Kursplan för

Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt
Mathematical Modelling with Statistical Applications, Project

FMAF25, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna granska en matematisk eller statistisk modell och dess förmåga att beskriva verkligheten.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en föreläsningsdel (30%) av generell karaktär och en projektdel (70%).

Föreläsningsdelen inkluderar en gästföreläsning med obligatorisk närvaro,

Projektdelen består av två mindre projekt. Deltagarna får grova arbetsplaner för projekten vid start.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport på ett till två mindre projekt. Muntlig redovisning av ett projekt. Skriftligt prov på projektet kan förekomma.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 Matematik - System och transformer, FMSF45 Matematisk statistik, allmän kurs
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Lärare: Anders Källén, anderskallen@gmail.com
Kursadministratör: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/mathmodproj/