Kursplan för

Neurobiologi
Neurobiology

EXTN65, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2018-03-22

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper för fördjupade studier och för yrkesverksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande aspekter av nervcellers byggnad och funktion, signalering mellan och inom nervceller, nervsystemens byggnad, evolution, utveckling och regeneration, och neuronal styrning av beteende och högre kognitiva funktioner.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Undervisningen utgörs av lektioner, gruppseminarier samt laborationer och övningar. Deltagande i gruppseminarier, laborationer och övningar samt därmed integrerad undervisning är obligatoriskt om inte annat anges i schemat. Examination sker fortlöpande under kursen i form av skriftliga deltentamina samt genom obligatoriska moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Teori.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UV. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0214. Benämning: Seminarium.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt seminarium.
Kod: 0314. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 8
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Eric Warrant, Eric.Warrant@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-avancerad-niva/biologiska-kurser-pa-avancerad-niva-for-teknologer
Övrig information: Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.