Kursplan för

Toxikologi
Toxicology

EXTN50, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2018-03-22

Allmänna uppgifter

Valfri för: N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper för fördjupade studier och för yrkesverksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Allmän toxikologisk grundkunskap. Upptag, fördelning och utsöndring av för organismen främmande substanser (toxikokinetik). Toxiska substansers verkningssätt på molekyl-, cell-, vävnads-, organ- och organismnivåerna (toxikodynamik). Omsättning av kroppsfrämmande substanser (biotransformering/bioaktivering). Immuntoxikologi. Neurotoxikologi. Genotoxikologi. Reproduktionstoxikologi. Lagstiftning. Toxikologisk metodik med inriktning mot in vitro-tekniker.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och studiebesök. Laborationerna redovisas skriftligen och poängbedöms. Ett eget projekt i form av en litteraturstudie redovisas skriftligt och muntligt. Deltagande i gruppövningar, laborationer och studiebesök och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen där bedömning från laborationerna ingår som delpoäng. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända laborationsrapporter, godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom resultatet på tentamen där bedömning av laborationsrapporter ingår.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 4
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: TEK299

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stina Oredsson, Stina.Oredsson@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-avancerad-niva/biologiska-kurser-pa-avancerad-niva-for-teknologer
Övrig information: Kursen samläses med BIOR21, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.