Kursplan för

Miljörätt
Environmental Law

EXTG70, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna ska bli förtrogna med de juridiska systemen på miljöområdet. Studenterna ska lära sig hitta och tillämpa aktuella juridiska regler men också skaffa sig en mer övergripande systemförståelse av juridiken, som är viktig att ha när civilingenjören ska hantera praktiska problem i företaget, samhället eller på en myndighet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Studenterna ska genom föreläsningar och övningar med exempel inhämta grunderna i lagstiftningen om markanvändning, utnyttjande av naturresurser samt skydd för miljön. Övningsuppgifterna är så konstruerade att studenten får öva det juridiska systemet på verklighetsnära exempel, där studenten måste ta hänsyn till olika samhällsintressen. Vikt läggs särskilt vid att studenten ska kunna läsa och förstå tillämpliga författningstexter.

EU:s miljörätt och miljöpolitik, liksom centrala konventioner inom den internationella miljörätten, studeras i huvuddrag.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK255

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Anneli Carlsson, anneli.carlsson@har.lu.se
Hemsida: http://www.har.lu.se/kurser/extg70