Kursplan för

Elenergiteknik
Electrical Engineering

ESSF15, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2018-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E3
Valfri för: W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge baskunskaper i elenergiteknik och dess användning i samhället. Den syftar till att på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och förklara teknik och system för generering, överföring och användning av elektrisk energi samt modellbyggnad av dessa.

Relation till andra kurser inom obligatoriet i elektroteknik

Kursen har tydliga kopplingar till Elektromagnetisk fältteori vad gäller elektriska maskiners funktionsprincip, till Elektrisk mätteknik vad gäller mätning av både elektriska och icke elektriska storheter samt till Analog elektronik vad gäller system för styrning och elektrisk effektomvandling, och dessutom anknyter till kursen Komponentfysik genom användandet av krafthalvledare.

Kursen elenergiteknik har stor relevans för en hållbar utveckling: Elektrisk energi är den för vårt välstånd viktigaste energiformen. Kursen beskriver generering, överföring och användning av el samt lösningar för att minimera energikonsumtion och miljöpåverkan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Två laborationer med godkända förberedelseuppgifter samt två godkända skriftliga deltentamina under kursens gång ger betyget 3. För högre betyg eller om någon deltentamen är underkänd krävs skriftlig sluttentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Delprov, laborationer.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG.
Kod: 0212. Benämning: Elenergiteknik.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: TH.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS010, EITA35 Elektronik och ESSF01 Analog Elektronik eller liknande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS060

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Olof Samuelsson, olof.samuelsson@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se/et