Kursplan för

Ultraljudsfysik och teknik
Ultrasound Physics and Technology

EEMN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-bf, D5, E4-ss, E4-mt, F4, F4-mt, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge principiell förståelse för och en självständig experimentell erfarenhet av ultraljud. Studenten får insyn i ett expanderande forskningsområde. Kursen syftar också som förberedelse inför examensarbete och doktorandstudier inom elektrisk mätteknik och medicinsk teknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ultraljudsfysik, givarteknik, diagnostikapparatteknik, doppler, bioakustik, fältkarakterisering, ultraljud i luft, fosterdiagnostik, industriella tillämpningar, sonar samt på institutionen pågående forskningsprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska moment, skriftlig deltentamen samt frivillig muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurs i fysik.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts i angivna kurserna EEM031, BMEF10, EEMF05, EXTG01
Kursen kan ställas in: Om färre än 6 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: EEM080

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Monica Almqvist, monica.almqvist@bme.lth.se
Kursansvarig: Maria Evertsson, maria.evertsson@bme.lth.se
Hemsida: http://www.bme.lth.se/