Kursplan för

Tillämpad maskininlärning
Applied Machine Learning

EDAN95, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2018-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4-pv, D4-bg, D4-pv, E4-bg, F4, F4-pv, Pi4, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom maskininlärning och att orientera om grundläggande metoder och algoritmer tillgängliga inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. Slutbetyg på kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0218. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt på kursen krävs att de obligatoriska inlämningsuppgifterna godkänts. Detaljerade regler för inlämningsuppgifterna kommer att finnas i kursprogrammet (syllabus) på kursens hemsida. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter där maskininlärningsmetoder som tagits upp på föreläsningarna implementeras för att ge praktisk erfarenhet av svårigheter, omfång, resultattolkning etc.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jacek Malec, jacek.malec@cs.lth.se
Kursansvarig: Pierre Nugues, pierre.nugues@cs.lth.se
Kursansvarig: Elin Anna Topp, elin_anna.topp@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan95
Övrig information: Detaljerade föreskrifter för fullgörande av inlämningsuppgifterna kommer att finnas på kurswebben.