Kursplan för

Webbprogrammering
Web Programming

EDAF90, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2018-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C3
Valfri för: BME4, D4, E4, F4, I4, L4-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger kunskap om grundläggande tekniker bakom webbprogrammering. Kursen omfattar både kommunikation (http), programmeringsspråk (JavaScript) och exekveringsmiljö (DOM JavaScript runtime). Studenterna ska även få erfarenhet av en enkeltrådig asynkron exekveringsmiljö. Efter kursen ska studenterna kunna utveckla egna webbapplikationer. Fokus i kursen ligger på klientsidan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

HTML, CSS, DOM, JavaScript (prototypbaserad OO, funktion scope), asynkron programmering (future, promise, rsjx), kapplöpning och deadlock, datalagring i webb-applikationer (cookies, http-session, HTML5 local store, databas på serversidan), http-protokollet, XMLHttpRequest, datarepresentation (character encoding, base64, json), restful-api, introduktion till aktuella ramverk för webb-utveckling (t.ex. bootstrap, react och angular), introduktion till utökningar av språken och transpilers, t.ex. scss och typescript, bakåtkompatibilitet med polyfill.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Obligatoriska moment: laborationer och projekt. För deltagande i tentamen krävs att laborationerna är godkända. För godkänt betyg på kursen krävs dessutom godkänt projekt. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen i webbprogrammering.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0218. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer och ett obligatoriskt projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 120
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på InfoCom som har kursen i sitt obligatorium och som har anmält sig i tid. Urval för resterande platser: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Andersson, Per.Andersson@cs.lth.se