Kursplan för

Elektronikprojekt
Project in Electronics

BMEF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Som avslutning på obligatoriet i elektroteknik genomförs en projektkurs. Kursen ska ge den överblick över elektroteknikområdet som en ingenjör behöver samt självförtroendet att kunna använda sina samlade kunskaper i projektarbeten som innefattar både konstruktion och analys. Kursen ska ge övning i problemlösning, grupparbete i projektform, muntlig framställning och rapportskrivning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I början av läsperiod 1 bildas projektgrupper om 4-5 teknologer vardera. Varje projektgrupp tilldelas ett projekt som man kommer jobba med under terminen. Under lp1 kommer undervisning att ske kring projektmetodik, informationssökning och källkritik samt andra ämnen som är viktiga för projektet. Under läsperiodens gång skall varje projektgrupp planera sitt projekt samt ha ett projektmöte med handledare där konstruktionsuppgiften är definierad och tidplan och upplägg redovisas.

Under läsperiod 2 genomför projektgruppen själva konstruktionsuppgiften, vilken redovisas muntligt samt demonstreras praktiskt. Som avslutning på kursen skall en större teknisk rapport lämnas in. Förutom bakgrund och tekniska lösningar skall även information och reflektioner kring den projektmetodik som använts inom gruppen ingå i rapporten.

Studenten skall också skriva en kortfattad reflektion över sin utbildning.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig projektplan, kamratgranskning av en annan grupps projektplan, projektrapport samt muntlig och praktisk presentation av elektronikprojektet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS081, ESSF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Lenshof, andreas.lenshof@bme.lth.se
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/elektronikprojekt/elektronikprojekt/