Kursplan för

Stadsåterbruk
Sustainable Urban Recycling

ASBN02, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning.
Obligatorisk för: MSUD1, MARK1-hsu
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas färdigheter i gestaltning av hållbara bebyggelsemiljöer med referens till aktuella internationella tendenser rörande urbana förändringsprocesser. Detta sker främst genom att studenterna genomför en avancerad gestaltningsuppgift och därigenom utforskar stadsgestaltningens olika uttrycksmedel som stadens golv, grönska, byggnadsvolymer, platsutformning, och andra urbana element.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens fokus är kvalificerad urban gestaltning av långsiktigt hållbara stadsrum. Kursens huvudsakliga innehåll är en urban gestaltningsuppgift som hanterar ett stadsområde som står inför ett förändringstryck. Arbetet följer en tematiskt upplagd struktur och arbetet spänner över analyser på en övergripande skalnivå och gestaltning av högre detaljeringsgrad i utvalda delar av området. Kursens gestaltningsträning stöds av den teoretiska fördjupning som ges i kursen ASBN06 Stadsåterbruk – teori och metod (7,5 hp) som läses parallellt.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning av projektuppgiften samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ASB180, ASBN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ass. professor Peter Siöström, peter.siostrom@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Louise Lövenstierne, louise.lovenstierne@arkitektur.lth.se
Övrig information: Denna kurs läses obligatoriskt tillsammans med den teoretiska fördjupningskursen ASBN06 Stadsåterbruk – teori och metod (7,5 hp).