Kursplan för

Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability, Part II

AFOA20, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-04-04

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

SyfteMål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studentenVärderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studentenKursinnehåll

Kursen Visuell kommunikation del II tar upp olika transformationstekniker ur ett konstnärligt perspektiv, så som övergångar från ett medium till ett annat eller från ett estetiskt uttryck till ett annat. Kursen är upplagd som en serie kortare avsnitt, eller workshops, som tar sin utgångspunkt i ord, film/fotografi, rum, objekt och bärbara ting. De olika avsnitten leds av olika lärare och redovisas ibland som muntliga genomgångar, ibland som korta utställningar.Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända kursuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar, genomgångar och övningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFO245

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lektor, Anna Petersson, anna.petersson@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen Visuell kommunikation del II tar upp olika transformationstekniker ur ett konstnärligt perspektiv, så som övergångar från ett medium till ett annat eller från ett estetiskt uttryck till ett annat. Kursen är upplagd som en serie kortare avsnitt, eller workshops, som tar sin utgångspunkt i ord, film/fotografi, rum, objekt och bärbara ting. De olika avsnitten leds av olika lärare och redovisas ibland som muntliga genomgångar, ibland som korta utställningar.