Kursplan för

Produktsemiotik
Product Semiotics

AFOA10, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att träna förmågan att analysera produkter ur ett semiotiskt perspektiv, dvs hur vardagsföremål, annonser, märken och förpackningar kommunicerar sitt budskap till de som skall använda dessa produkter. Dessutom syftar kursen till att träna förmågan att analysera och diskutera design i ett kulturellt omvärldsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till produktsemiotik, samt till hur denna är kopplad till allmän semiotisk teori. Kursens fokus ligger på hur produkter (bruksting, märken, annonser, förpackningar, interiörer, mm) talar till användaren genom sitt visuella framträdande.

Kursen innehåller följande teoretiska moment (hänvisning till författare/litteratur inom parentes):

Kursen består av föreläsningar och övningar som redovisas vid gruppgenomgångar med kritik. En kort uppsats skall skrivas och gås igenom med kursledaren.

I kursen får man inom vissa ramar själv välja de produkter som man vill arbeta med praktiskt i skisser och enkla principmodeller. Det kan vara produkter som existerar på marknaden men även tidigare egna skisser och prototyper.

Kursen är upplagd så att man arbetar relativt snabbt och med flera olika produkter.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker genom att man i gruppsamtal och enskilda samtal redogör för skisser och texter, samt får kritik på dessa. Då inlämning/presentation av 4 deluppgifter är godkända av kursledaren är man godkänd i kursen. En deluppgift är gruppuppgift och redovisas som sådan, två deluppgifter är individuella men redovisas i gruppsamtal, en uppgift är individuell och redovisas individuellt. För godkänt krävs även 80 % närvaro på föreläsningar och genomgångar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFO160

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: univ.lektor Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: univ.lektor Anna Petersson, anna.petersson@arkitektur.lth.se