Kursplan för

Livsmedelskedjans förutsättningar
Food System Structures

YTHA10, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2017-03-13

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: YL1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en inblick i hela livsmedelskedjan, från jord till bord, hur den är uppbyggd och hur handel med livsmedel går till, samt att skapa en förståelse för den globala livsmedelsförsörjningen.

Ett annat syfte är att identifiera vilka yrkesroller som finns inom livsmedelskedjans olika delar och vilka olika kompetenser som krävs för dessa roller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen belyser hela livsmedelskedjan, allt från primärproduktion, livsmedelsindustri, grossister, butiker, storhushåll och restauranger till konsument.

Statistik från kedjans olika delar kommer att jämföras (antal sysselsatta, utbildningsnivå, omsättning, import/export, energiförbrukning, miljöpåverkan, livscykelanalys), liksom vilka myndigheter, lagar, branschorganisationer, fackföreningar och andra intresseorganisationer som ger förutsättningar och begränsningar för den mat som erbjuds konsumenten.

Ett avsnitt i kursen kommer att ta upp den globala livsmedelsförsörjningen idag, antal hungrande människor - vad detta beror på, hur detta har utvecklats samt prognoser fram till 2050 givet en växande befolkning. Kursen kommer också att beskriva den historiska utvecklingen där både framgångsrika exempel och misslyckade exempel kommer att lyftas fram. Övriga frågor är de internationella regelverken, inklusive normer och standarder som påverkar konsumenten och producenten. Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att lyftas fram, såsom den globala livsmedelskrisen, klimatfrågan samt märkning av livsmedel.

Kursen kommer att bedrivas i projektform och redovisas både muntligt och skriftligt. Varje student ska delta i två projektuppgifter samt göra två individuella föreläsningsanalyser. Studenten kommer själv att få söka relevant information men kommer att få hjälp och stöd av föreläsningar och seminarier. Studenten kommer att tränas i litteratursökning, skriftlig rapportering samt muntlig presentation.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Två projektarbeten som redovisas både muntligt och skriftligt samt två individuella föreläsningsanalyser.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Enskild uppgift: Gästföreläsningar + föreläsningsrapporter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: två föreläsningsanalyser, samtliga gästföreläsningar
Kod: 0215. Benämning: Projektuppgift i grupp: Livsmedelskedjans aktörer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: projektrapport
Kod: 0315. Benämning: Projektuppgift i grupp: Global livsmedelsförsörjning.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: projektrapport

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: YTHA70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlott Håkansson, charlott.hakansson@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.