Kursplan för

Vägbyggnadsteknik
Pavement Design and Construction

VVBN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYV2
Valfri för: V4-at, V4-bf, V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur en vägkonstruktion ska dimensioneras med hjälp av tillgängliga analytiska empiriska metoder och sedan byggas för att få en optimal konstruktion under hela dess livslängd.

Tyngdpunkten i kursen läggs på fyra ämnesområden; analytisk dimensioneringen av överbyggnader, materialegenskaper hos bundna och obundna vägbyggnadsmaterial, upphandlingsformer samt produktionsprocessen för vägobjekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Självständigt söka upp och utvärdera relevant information för en inkrementell dimensionering av vägkonstruktioner

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningar av två projektuppgifter, en hemuppgift samt muntlig och skriftlig redovisning av en fördjupningsrapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVBF20 Vägbyggnad ELLER VVBF25 Vägkonstruktion och produktionsplanering
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTVF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sven Agardh, Sven.Agardh@tft.lth.se
Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen ges i Lund. I kursen ingår inslag av ingenjörsfärdigheter i form av skriftlig och muntlig redovisning av en fördjupningsrapport inom ett för vägbyggnad relevant ämne.