Kursplan för

Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I
Project Course Part I

VVAN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2017-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Studenten ska inom ramen för kursen fördjupa sig inom en avgränsad VA-teknisk problemställning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Handledda självstudier, fältarbete och/eller laborativt arbete. Kursens innehåll definieras för var student/grupp av studenter i samråd mellan student/studenter och handledare. Innehållet ska vara ett avgränsat problemområde inom VA-teknik. Projektet rapporteras i en skriftlig rapport på svenska eller engelska och muntligt i en diskussion med handledaren eller vid ett offentligt annonserat seminarium.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVAN05/VVA030 Urbana vatten.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVA910

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med berörd programledare, karin.jonsson@vateknik.lth.se
Hemsida: http://www.vateknik.lth.se