Kursplan för

Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar
Railway Planning and Design Methodology

VTVF80, 11 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska förstå planerings- och projekteringsprocesserna för spårbunden trafik och kunna tillämpa kursens planeringsmetoder för att ta fram funktions- och systemkrav för ett övningsobjekt samt järnvägstekniska lösningar som tillfredsställer dessa krav.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Godkända projektarbeten. Som slutbetyg erhålls det viktade medelvärdet av projektarbete och skriftliga redovisningar och inlämningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Del 1.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Som betyg för kursdel 1 erhålls det viktade medelvärdet av skriftliga redovisningar och inlämningar. Delmomentet omfattar: Järnvägslagstiftning, Miljölagstiftning, Strukturerad kravhantering, Samhällsekonomisk kalkyl, nyttor, effekter och konsekvenser, Anläggningskostnader samt Trafikplanering.
Kod: 0212. Benämning: Del 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: I kursdelen ingår momenten att i rapportform redovisa järnvägstekniska lösningar som uppfyller de funktions- och systemkrav som tagits fram under kursdel 1.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVA35, VTVF35, VTVF45.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTVF65, VTVF25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Examinator: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Lärare: Patrik Jargenius, patrik.jargenius@afconsult.com
Kursansvarig: Stellan Jönsson, stellan.jonsson@trafikverket.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Campus Helsingborg.