Kursplan för

Ingenjörsfärdigheter med CAD
Engineering Skills with CAD

VTVA10, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper och verktyg för beräkningar och presentationer av resultat som kan användas för att effektivisera lärandet i andra kurser och underlätta arbetet som ingenjör.

Därutöver ska kursen skapa medvetenhet om studiestrategier och motivera till studier och framtida karriär.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Datoranvändning

Kommunikations- och presentationsteknik

Informationsteknik och ritteknik

Studie- och karriärstrategier

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Ingenjörsfärdigheter med CAD.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG.
Kod: 0216. Benämning: Rapportskrivning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se