Kursplan för

Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering
Direction and Coordination in Disaster Management

VRSN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Valfri för: RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ämnesbeskrivning
Inriktning och samordning betraktas här som effekter som måste åstadkommas för att kapaciteten hos de resurser som är engagerade i hanteringen av en katastrof ska komma till bästa möjliga nytta, det vill säga möta de hjälpbehov som uppstår. Inriktning handlar enkelt uttryckt om orientering av befintliga resurser mot formulerade mål. Samordning handlar enkelt uttryckt om att delmål och aktiviteter är anpassade till varandra för att resursernas kapacitet ska komma till största möjliga nytta.


En epistemologisk utgångspunkt är att katastrofhantering präglas av komplexitet och osäkerhet som påverkar beslutsfattande.


Inriktning och samordning kan uppnås på flera sätt. Två av dessa är ledning och samverkan. Ledning innebär att inriktning och samordning åstadkoms genom att en aktör bestämmer över andra. Samverkan innebär att inriktning och samordning åstadkoms genom överenskommelser. Kopplat till dessa termer är ledarskap. Ledarskap inkluderar aspekter som etik, normer, motivation, trygghet, tillit och att tillvarata individens/gruppens förmågor på bästa sätt. Ledarskap handlar om mellanmänskliga relationer som möjliggör ledning och samverkan.

Kursens olika delar

De övergripande delarna i kursen utgörs av:

Kursinnehållet är tillämpbart såväl nationellt som internationellt och lämpar sig för den som är intresserad av att arbeta med frågor som rör inriktning och samordning i samband med olyckor och katastrofer på olika nivåer i samhället, exempelvis centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner (inklusive räddningstjänst), företag och humanitära organisationer.


Under kursens gång kommer obligatoriska individuella hemuppgifter och projektarbete i grupp att genomföras, vilka huvudsakligen baseras på fallstudier. Projektuppgiften ska redovisas såväl muntligt som skriftligt i form av en rapport.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd gruppuppgift (2.5 hp U/G), redovisas skriftligt, samt godkänd skriftlig individuell tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: godkänd bedömning genom individuell tentamen Delmomentet omfattar: Tentamina
Kod: 0216. Benämning: Skriftlig inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd individuell inlämningsuppgift. Hemuppgift. Delmomentet omfattar: Skriftlig inlämningsuppgift. Hemuppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning. För övriga platser ges förtur i första hand för studenter på civilingenjörsprogrammet i riskhantering och i andra hand på brandingenjörsprogrammet. För att skilja studenter från samma program används antal poäng på programmet och betyg.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Uhr, christian.uhr@risk.lth.se
Kursansvarig: Olof Ekman, olof.ekman@msb.se
Övrig information: I grupparbeten och seminarier krävs aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.