Kursplan för

Speciell fastighetsrätt
Land Use Law

VFTN45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper och färdigheter inom det fastighetstekniska området med särskild inriktning på juridiska bedömningar. Kursen skall medverka till att deltagarna i i sin kommande professionella verksamhet skall kunna argumentera och kommunicera med andra parter i plan- och fastighetsbildningsprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa juridiken -- såväl materiellrättsligt som processrättsligt -- kring

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

förstå förhållandet mellan den speciella fastighetsrättens diskretionära regelsystem och det sätt på vilket beslut och domar bör formuleras för att ha en auktoritativ verkan.

Kursinnehåll

Kursens undervisning består av rättsfallsseminarier och spelade processer, varmed avses enkla tribunaler där grupperna skall argumentera mot varandra.

Följande ämnen kommer att tas upp på kursen.

Fastighetsbildning: Kursens perspektiv på FBL utgår från lantmätarens tvångsvisa befogenheter. Detta innebär att fastighetsreglering (liksom tvång enligt anläggningslagen och ledningsrättslagen) här står i centrum.

Expropriation: Av särskilt intresse är här tillståndsgrunderna (d.v.s. ExL 2 kap), medan ersättningsreglerna antas bli grundligt studerade på annat håll. Regeringens praxis i tillståndsärenden är ett viktigt inslag. Här studeras också minerallagstiftningen.

Allemansrätten: De två huvudbefogenheterna i allemansrätten är rätten att vistas på annans mark och rätten att tillgodogöra sig avkastning från annans mark. Båda kommer att belysas. Allemansrätt i stad kommer också att tas upp genom studier av ordningslagen och reglerna om olaga intrång.

Slutligen kommer vissa studier av vägrätt, minerallagstiftning, avtalsservitut och grannelagsrätt att göras.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatorisk undervisning förekommer. Avslutande skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: VFR180

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Malin Sjöstrand, malin.sjostrand@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se