Kursplan för

Fastighetsfinansiering
Real Estate Finance

VFTN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe, V5-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syfte

Kursen behandlar olika finansierings- och kreditfrågor i stort men med särskild tonvikt på olika typer av fastighetskrediter och vanliga finansieringsinstrument för fastighetsbolag. Kursen ger ett juridiskt, företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv på kreditgivning och olika finansieringsinstrument. Kursen ska ge kunskaper och färdigheter utifrån såväl samhällets som kredittagarens och kreditgivarens perspektiv om finans- och kreditinstrument samt finans- och kreditmarknadens roll och betydelse.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kunskaper om finansieringsfrågor är av allt större betydelse, allt eftersom alternativa finansieringsformer växer fram. Denna kurs behandlar finansierings- och kreditfrågor i stort med särskild tonvikt på olika typer av fastighetskrediter och fastighetsfinansiering. Aktuella låneformer på finans- och fastighetsmarknaderna analyseras och jämförs. Kreditsäkerheter är nödvändiga i dessa sammanhang och med tanke på fastighetskreditens stora samhällsekonomiska betydelse har kursen en särskild inriktning på dessa.

Fastighetspant behandlas men även alternativa säkerhetsformer – såsom företagsinteckning och borgen – tas upp under kursen.

Kreditinstitutens metoder för kreditbedömning tas upp.

Kreditmarknadens metoder för att anskaffa kapital – såsom obligationsutgivning och värdepapperisering – är en viktig del av kursen.

I kursen ingår ett projektarbetet som görs i grupp.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Sammanläggning av poäng från skriftlig tentamen och projektarbete avgör godkännande och betygsnivå.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFR120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Kursansvarig: Åsa Hansson , asa.hansson@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se