Kursplan för

Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper
Principles of Compensation in Real Estate

VFTN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr, L5-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa och generalisera kunskaper från tidigare kurser inom bl.a. fastighetsvärdering och markåtkomst (bla fastighetsbildning) samt ge studenterna ökad förmåga at använda dessa kunskaper vid värdering av intrång och restriktioner i fast egendom.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller bla:
1. Intrång i jordbruk (vägar, ledningar mm)
2. Intrång i skogsbruk (vägar, ledningar mm)
3. Miljöskador
4. Företagsskada/företagsnytta
4. Rådighetsinskränkningar mm (enligt PBL, miljöbalken mfl)
5. Skadeersättning
6. Vinstfördelning 
7. Övriga skador

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination kommer att ske genom individuell tentamen vid kursen slut. För slutbetyg på kursen krävs att övningsuppgifter lämnats in och godkänts.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/
Övrig information: Deltagande i studiebesök är obligatorisk. Användning av fastighetsregistret kan förekomma.