Kursplan för

Fastighetsvärdering
Real Estate Appraisal

VFTF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen i fastighetsvärdering skall främst ge de studerande de ekonomiska kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att bedöma fastigheters marknadsvärden. Det inbegriper framförallt att förstå hur fastighetsvärden skapas och att förstå hur dessa värden kan mätas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grunden i ämnet fastighetsekonomi är nationalekonomisk pristeori för en marknadsekonomi med särskilt beaktande av fastighetsmarknadens speciella förutsättningar. Detta utgör också grunden för den här kursen i fastighetsvärdering.

Teori och metod för fastighetsvärdering utgör den centrala delen i kursen. Tyngdpunkten ligger på ortsprismetoden och avkastningsmetoden. Värdeteori och analys av fastighetsmarknadens samspel med lagstiftning och politik utgör övriga fokusområden för kursen.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier samt projektarbeten i vilka kursens teoretiska moment, liksom vissa förkunskaper, integreras och tillämpas.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen är bestämmande för betygssättningen. För godkänt betyg krävs även godkända prestationer i seminarium och projektarbeten.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VFTA01 Fastighetsteknik och fysisk planering VFTF01 National- och företagsekonomi
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT045, VFTF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Examinator: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se