Kursplan för

Detaljplan och bygglov
Land Planning and Building Permits

VFRN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr, L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen behandlar fastighetsägarnas möjligheter att exploatera sin mark och de regler i detaljplaner och lagstiftningen som reglerar detta.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

förstå hur balansen mellan enskilda intressen -- liksom mellan allmänna och enskilda intressen -- hanteras i plan- och bygglovsarbetet

Kursinnehåll

Innehållet i detaljplaner och områdesbestämmelser; vad som måste finnas med och vad som inte får finnas med

Betydelsen av översiktsplanen och andra kommunala planer vid beslut om detaljplaner och bygglov.

Bygglovspliktens omfattning

Hanteringen av bygglov och detaljplaner i kommuner och domstolar

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska övningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Klas Ernald Borges, klas_ernald.borges@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se