Kursplan för

Brandskyddssystem
Fire Protection Systems

VBRN60, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att tillföra studenten kunskaper inom områdena aktiva och passiva brandskyddssystem och ventilationsbrandskydd. Genom att sammanföra och tillämpa kunskaper från tidigare kurser ges studenten insikt i hur dessa kunskaper kan användas för att analysera, värdera och dimensionera brandskyddssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, vilka blandas med laborationer och övningar. Förläsningarna behandlar områdena aktiva och passiva brandskyddssystem och ventilationsbrandskydd. Kursavsnittet avslutas med en skriftlig tentamen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd på skriftlig tentamen, laborationer och inlämningsuppgifter. Laborationerna genomförs en gång per läsår.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Skriftlig tentamen .
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Betyget på tentamen utgör slutbetyg i kursen. Delmomentet omfattar: Denna del av kursen består av föreläsningar, som kompletteras med övningar. Föreläsningarna behandlar områdena aktiva och passiva brandskyddssystem och ventilationsbrandskydd. Kursavsnittet avslutas med en skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Laborationer och hemuppgift.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid kursens laborationer och godkända laborationsrapporter och godkända hemuppgifter. Delmomentet omfattar: Laborationer och inlämningsuppgifter. Övrig information: Laborationerna ges endast en gång per läsår.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBRF10 Branddynamik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR082, VBR054

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bjarne Husted, bjarne.husted@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Några föreläsningar kan komma att ges på engelska.