Kursplan för

Riskhanteringsprocessen
Risk Management Processes

VBRN50, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: RH4-rh
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall förstå hur riskanalys, riskvärdering och reduktion/kontroll av risk beror av varandra, hur dessa aktiviteter kan bedrivas i olika organisationer samt hur de kan kommuniceras internt och externt. Kursen syftar även till att ge studenterna kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas i riskhanteringsprocessen för olika typer av risker samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska sådana metoder med avseende på praktisk tillämpning. Avslutningsvis syftar kursen till att ge studenterna förmåga att applicera metoder för riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll med målet att så effektivt som möjligt skapa en balans mellan risknivå, resursåtgång samt andra intressen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig redovisning av ett projektarbete som genomförs i grupp på ett tema som är relevant för kursen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Individuella inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examinationen består av ett antal uppsatser kring ett för kursen relevant tema som skrivs och lämnas in individuellt av studenten.
Kod: 0217. Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig redovisning av ett projektarbete som genomförs i grupp på ett tema som är relevant för kursen. Fokus ligger på tillämpning av metoder och integrering av riskhanteringsprocessens olika delar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MAM090/MAMN45 och VBR180/MAMN35.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EXTN60, VBR171

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Henrik Tehler, henrik.tehler@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.