Kursplan för

Husbyggnadsteknik
Building Technology

VBFA10, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge översiktliga kunskaper i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha utvecklat förmåga till vidare studier med viss självständighet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar i huvudsak olika byggnadsdelar och hur dessa sammanfogas till en ur byggnadsteknisk och byggnadsfysikaliskt synvinkel väl fungerande byggnad. Kursen innehåller dessutom byggnadsfysikaliska beräkningar och ritande av sektionsritningar. Identifiering av vanliga byggmaterial

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen och en obligatoriskt konstruktionsuppgift som genomförs under lektionstid. Tentamen består av en teoridel och en beräkningsdel med minimipoäng för respektive del.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBF630

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Petter Wallentén, Petter.Wallenten@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byfy.lth.se