Kursplan för

Byggledning
Construction Management

VBEN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-hb, V5-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden, samt ge kunskaper om det arbete som utförs av en byggledare. Kursen syftar även till att träna studenterna i att leda och arbeta i byggprojekt med målformulering, ledarskap, mötesteknik samt kvalitetssäkring av det egna arbetet. Studenterna ska i kursen utveckla sitt personliga förhållningssätt till byggledning och efter kursen känna trygghet i sin egen kompetens.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursdeltagaren ska praktiskt träna projektledning genom att utifrån en projektfullmakt, planera och genomföra en projektuppgift i nära samverkan och dialog med beställare, entreprenörer, myndigheter och andra berörda parter.

Funktionen som byggledare i byggprocessen behandlas i ett rollspel där studenterna agerar som byggledningskonsulter på uppdrag av en beställare.

Parallellt med rollspelet utbildas studenterna i projektledning, ledarskap, mötesteknik samt datorstöd. Detta kan betraktas i rollspelet som byggledarnas vidareutbildning. Byggledarna kan även boka tid hos kursledningen för konsultation angående olika kursmoment

Detta kompletteras med kontinuerlig utvärdering där byggledningskonsulterna följer upp lednings- och utvecklingsfrågor utifrån arbetet i den egna gruppen.

Uppdraget går ut på att leda detta projekt från tidigt skede till projektavslut, dvs. färdig byggnad och överlämnandet till beställaren. Dessutom kommer byggledarna att kontaktas för att utföra andra uppdrag parallellt med detta projekt. Exempel kan vara att utvärdera och upphandla anbud, leda förhandlingar eller utföra olika typer av besiktningar mm.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske baserat på arbete i grupp. Muntlig och skriftlig redovisning av projektdokumentation omfattande projektplan, förfrågningsunderlag, slutrapport och utvärderingsprocess samt inlämning av individuell projektdagbok. 

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBEN01 Beställarrollen VBFN10 Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader
Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Högskolepoäng inom programmet

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Obligatoriska moment i kursen kan förekomma. Vissa moment i kursen kan ges på engelska.